varpas

varpas
1 var̃pas sm. (4) KBII51, K, Š, Rtr, FrnW, , varpaĩ pl. (4) 1. D.Pošk, S.Dauk metalinis nukirsto netaisyklingo kūgio formos prietaisas su pakabinta metaline šerdimi viduje skambinti: Bažnyčios var̃pas NdŽ. Vakaro var̃pas KI5. Pri tokios parakvijos du varpu tesančiu J. Varpaĩ į bažnyčią yr Rsn. Varpų̃ trioba, butas (varpinė) KI555. Varpus traukti, mušti N. Varpù skambinti . Varpus skambinti L. Varpaĩ skamba KI554. Mušti į var̃pą NdŽ. Dvyliktą muša var̃pas, kur Raigrodas nuskendo DrskŽ. Var̃pas gauste gaudžia J. Kaip tik dvylekta, tujau var̃pas bam, bam, i nebvalnu nei bevalgyti meisos, nei bešokti End. Din dilin, din dilin – kibiro dydžio varpas iš senos medinės varpinės po medžiais M.Katil. Varpañ mušt trivagą K.Būg(Ds). Ten varpaĩ liuob skambės ten tame kalne Šts. Skamba varpaĩ, dega žvakės an visų altorių Šmn. I pradėjo varpaĩs naktį zvanyti bažnyčiose Sd. Paskiau Didžiasis ketvirtadienis, varpaĩ užgavėjo Jdr. An ryto karalius liepė sutriūbyti su triūboms, su varpais zvanyti, kad nebė[ra] karalaičio su karalaite LMD(Lg). Jei var̃pas girdėti tolie, būs lytaus Als. Verks munęs varpai, verks [v]argoneliai, verks ir sena matušė StnD28. Ir sumušė būgnuose, suskambino varpuose JD45. Suzvanijo visus varpus, žvakes uždegiojo, jau paliauki uliavoti, reiks graudžiai raudoti KlpD107. Ar trauksim varpus, jaunas bernyti? – Abu varpu vienu kartu, mergyte mano N29. Bažnyčios bokšte varpai vidudienio maldai dandi A.Vaičiul. Kada pro pačią ankstį, pietumis ir vakaru varpù ištinka, teip reikia melsties AK94. Pradėjo regimai ženklus rodyt galybės savo numirusius prikeldamas, raišus, aklus, raupsuotus pasveikindamas, teip, jog ne kitaip, tiktai kaip varpais zvanydamas ant jų MP123. Mumus gyvenant po varpù sunku ateit bažnyčion DP288. Ne visais varpaĩs, vienu varpeliù skambina, ale vis tiek pagerbia žmogų (per laidotuves) Kvr. Einu ant kalnelio, ant aukšto kalnelio, ir išgirdau varpelė̃lį, varpẽlio balselį JV992. Kai aš jojau par miestelį, varpeliai skambėjo LTR(Rk). | prk.: Tegul skamba, tegul gaudžia keršto kupini varpai S.Nėr. ^ Galva apsisuko bežiūrint užsivertus, ir širdis suskamba varpu M.Katil. Tiek greit kaip su varpù ta žinia atejo Klk. Tokiai pasakysi, kaip varpù išskambinsi Krš. Užsilipa pamokslą sakyt, tai lyg var̃pas jo balsas Gs. Daininykų balsai kap varpaĩ skamba, kap per gegužines gieda Graž. Akys jo gyvos kaip ugnis, balsas jo aiškus kaip varpo Tat. Garsiai skamba, kaip sudužęs varpas KrvP(Ps). Šę lindęs, tę lindęs – lyg tas prūso varpas LTR(Vlkv). Įsisupai (įlindai) kai prūso varpas i tabaluoji Erž. Girdėjai, ale nežinai kuom skambina – kašele ar varpù Slk. Iš tolo – varpas, iš arti – kašelė LMD(Ut). Pilies žvirblis ir ant varpu sėdęs[is] gieda S.Dauk. Be vyro mergos buvo varpáms traukti i nabaštikams mazgoti Krš. Trisdešimt šeštus eina, kas begrobs: paliks var̃po traukti (senmergiauti) Krš. Varpo kūla taukais apšalusi (svirtis žiemą) LMD(Šl). 2. pl. skambinimas tuo prietaisu: Su varpaĩs sutikti NdŽ. Jį išlydėjo be varpų, be triukšmo, be kalbų J.Jabl. Užpirkti varpùs . Aš lekiu, duosiu in varpų̃ Vdn. Nešė ant varpų̃ muno vaikeliuo Žlp. Užpirk varpùs, kaip už mirusį (bus didžiausia apgavikui bausmė) Krš. Varpai! Stebuklas!.. Mirusius palydi, gyvuosius šaukia gyventi J.Gruš. Aš išgirdau, šit, atlydžia mano mielą bernelį su varpẽliais, vargonėliais JD14.
◊ į víeną var̃pą mùšti laikytis vienybės, sutarti: Visi lenkai muša į vieną varpą A1885,334.
kaĩp į var̃pą mùša plačiai šneka: Rodos, nei niekas šneka, nei nieko, o žmonėse – kaip į varpą muša Žem.
kaĩp varpù skam̃binti plačiai šnekėti: Visi šneka, kaĩp varpù skámbina, ką tu padarysi Krš.
láidotuvių varpaĩs skam̃binti sp pranašauti pralaimėjimą.
varpaĩ prie sùbinės arti mirtis: Varpaĩ jau pri sùbinės, tik tupėk i marksčiokis Krš.
varpaĩ skam̃ba visi labai šneka: Jau i varpaĩ skambė́jo iš visų pusių apei tą Kl.
varpaĩs išskam̃binti išnešioti gandus, paskleisti kalbas, išpasakoti: Tokia liežuvneša – išgirdo, varpaĩs tujau išskámbins Krš.
varpaĩs skalam̃binti (skalam̃byti, skam̃binti) plačiai kalbėti, nešioti gandus: Eina per kaimą ir skalam̃bina varpaĩs KzR. Žinojo – ne vien Kriauna, visos kaimo bobos varpais skalambija: Andrius sutvarkė mergą ir neima V.Bub. Tuščiai niekas, brolau, varpais neskambina J.Marc.
visaĩs varpaĩs skam̃binti plačiai skelbti: Jei ilgiau užsibūč, pradėtų visaĩs varpaĩs skam̃bint Kp. Reikėtų skambinti visais varpais: draugas žūsta, draugas žūsta! J.Avyž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Varpas — (lit. The Bell ) was a Lithuanian language newspaper published from 1889 to 1905. Owing to the Czarist ban on publication in Lithuanian, in was printed in Tilsit (current Sovetsk) and Ragnit (current Neman) and smuggled into Russian dominated… …   Wikipedia

  • Varpas — (en español La Campana) fue un periódico escrito en lengua lituana publicado desde 1889 hasta 1905. A pesar de la prohibición del Régimen Zarista de publicar en Lituano, fue impreso en Tilsit (actual Sovetsk) y Ragnit (actual Neman) y distribuido …   Wikipedia Español

  • Varpas — «Варпас» («Varpas», «Колокол») литовский ежемесячный журнал либерального направления. Выходил в 1889 1905 годах. Основан варшавским обществом литовских студентов «Литва». Редактором и ведущим сотрудником журнала был Винцас Кудирка …   Википедия

  • varpas — 3 varpas sm.žr. varpa 1: Ėjo Jėzus subatoj per javus, o mokytiniai jo išalkę ir pradėjo raškyt varpus ir valgyt Ch1Mt12,1. O štai septyni varpai kėlės viename raže pabrindę ir geri Ch1Moz41,5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • várpas — वर्पस् …   Indonesian dictionary

  • varpas — var̃pas dkt. Suskambėjo var̃pas, varpai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • varpas — 2 var̃pas sm.(4) NdŽ, FrnW, LKGI395 = varptis 1: Buvau užvarpęs kelią per rugius, dabar varpaĩ ištraukyti DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Klaipėda "Varpas" secondary school — Infobox school name=Klaipėda Varpas secondary school motto= established=1989 type=Secondary school principal=Valerijus Kuzliakinas city=Klaipėda state= country=Lithuania campus= enrollment= colours= homepage= [http://www.varpas.ku.lt] Klaipėda… …   Wikipedia

  • bhū́ri-varpas — भूरिवर्पस् …   Indonesian dictionary

  • ghorá-varpas — घोरवर्पस् …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”